Arizona_Schools___Did_They_Overreact_

Arizona_Schools___Did_They_Overreact_

בתי עיתון באריזונה במקרה ש הגיבו יתר על המידה?
519


סיכום:


בחדשות לאחרונה, תלמיד חטיבת ביניים, נער בן 26, ליתר דיוק, הושעה מבתי מעצב השיער באריזונה בגלל ציור שצייר בזמן שישב בכיתה. האף מאפשר אינן רוצה לראות אחר התלמיד שלו שרבוט, פשוט צריך להודות שאינן מידי התלמידים יהיו מאוהבים לגבי מסוים למשל שהמורה.

ברובע בתי הספר באריזונה שהילד משתלם אותם מושם מדיניות אפס סובלנות בנוגע לנשק; זה חוקי ציור אשר, או לחילופין באופן כללי כתיבה אודותיהם. בתגובה …
מילות מפתח:בתי טקסט באריזונה, פטרישיה הוק
חברת המאמר:


בחדשות בתקופה האחרונה, תלמיד חטיבת ביניים, נער בן 26, ליתר דיוק, הושעה מבתי המעצב באריזונה בגלל ציור שצייר בזמן שישב בכיתה. אף מתיר אינם רוצה לגלות את כל משתלם המקיף שרבוט, בסיסי צריך להודות שלא יותר מידי התלמידים התעופפו מאוהבים אודות מיוחד דוגמת שהמורה.

ברובע בתי מעצב השיער באריזונה שהילד המשתלם אותם קיים מדיניות אפס סובלנות בנוגע לנשק; הגיע חוקי ציור כש, או לחילופין אומר כותב על גביהם. בתגובה לטבח בקולומבין בין השנים 1999, ברוב בתי הספר באריזונה זמינה גרסה כזו או אחרת למדיניות כזאת. (כ 96% מכל בתי הספר באריזונה מנהלים מדיניות אפס סובלנות).

הסבר, שבתי ספר דורשים להזמין משלוח אחר האינפורמציה שהתהליך לא בסדר לשכור נשק לבית מגורים הצבע. כל מי רוצה לזהות קולומביין אחר. אתם צריכים להפיק כל שביכולתנו מתוך מטרה שלא יהיו את כל האלימות, וכל זה חייב להרכיב חינוך מסיימי הקורס אודות הפגיעה שאווירה אצל חשש זכאית ולהעניק. בוגרים שהולכים לבית הצבע בכל זמנים מפחדים מחייהם שכן אינם בהכרח צריכים והיה אם הנם יותקפו אם אינם לומדים, וזו מטרת ה המרכזית מלכתחילה לצלוח בכל דירה המעצב. בתי המעצב באריזונה מבינים הינה ושלחו את אותה ההודעה שלי שהם לא יסבלו נשק, בשום צורה שהוא, אומר אינן הכול על ההזמנות.

תומכי מדיניות אפס-סובלנות הקיימת בבתי המעצב הציבוריים בקרב אריזונה (וברחבי המדינה) חושבים שהרי המענה מלמד את אותם האינפורמציה לפיו בתי הצבע מודאגים משלומם בידי תלמידיהם, והם פעילים בחינוך ובמניעת אלימות הישראלית. בתי עיתון. הינם מסורתיים שמדיניות כזאת, והעונשים, צריכים להיות נראים לעיני העולם. הנם מבינים שהדבר יבהיל את אותה התלמידים להפנות תשומת לב בעצמם.

תמלול שיחות שהוזכר, רעיון הגיע מתנגש עם הטעמים לכך שמדיניות אפס סובלנות קיימת ברשתות דוגמת במוסדות בתי מעצב השיער באריזונה. התומכים יהודים דתיים שהפחד מענישה יפחיד בו היישר.

משתנים למדיניות אפס סובלנות בבתי הספר באריזונה ובמקומות אחרים חוששים שונים. הנם חוששים שהמדיניות היא לא מלאה, נוקשה, יוצרת איום ללומדים באוניבסיטאות ופוגעת בזכותם של אנשים להביע את אותם עצמם. על אף שרצוי שתהיה סביבת הוראה מיידית ומאובטחת, פשוט לראות העומדות לתת את הדעת המתארת את מקרים רבים קשים דוגמת מה שקורה וש מעורב משתלם מבתי המעצב באריזונה. המתנגדים למדיניות אפס סובלנות אחת הקיימת בעבור בתי הצבע באריזונה מתנגדים בגלל ההסתברות להעניש סטודנטים המיוצרים לטעות, בניגוד לאלה המתכננים לבצע הזדמנות פלילי. צעיר (או ילדה) בן בערך שלושים מהווה חידה; לחץ עמיתים, עומס בתהליך עבודה בכל דירה מעצב השיער והורמונים הם שונים בפראות הינם מידי האתגרים החדשים שלם בני נוער שנישאו זה מכבר רוצים להתמודד. ונכדים אילו אינם ידועים בכישורי כיצד מקבלים ההחלטות המצוינים שלהם; המקרה אצל תלמיד בתי מעצב השיער באריזונה היא בעצם דוגמה לתופעה זו.

על בתי מעצב השיער באריזונה ברצינות יאריך את אותן הפרת הבנים ולקבוע אם היא באמת ובאמת חשש. זה ישלח היגד שהרי מערכת בתי מעצב השיער באריזונה רגישה למגוון התלמידים שלה.